Uznanie obcokrajowca za obywatela polskiego

Polish citizenship to cel wielu cudzoziemców, chcących osiedlić się i wieść swoje życie w Polsce (więcej pod tym linkiem: http://www.adkins.pl/citizenship). Cudzoziemiec posiada prawo do tego by zostać uznany za obywatela polskiego, nabywając w ten sposób wszystkie prawa z tym związane.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Polish citizenship to cel wielu cudzoziemców, chcących osiedlić się i wieść swoje życie w Polsce

Autor zdjęcia: David Leggett

Aby można było uznać obcokrajowca za obywatela polski, spełnione muszą być następujące warunki:

  • cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski od co najmniej trzech lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, bądź też na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i posiada w Polsce stabilne, regularne źródło dochodu, a także tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
  • cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie w Polsce od co najmniej dwóch lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, lub też zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, pozostając od co najmniej trzech lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim, bądź nie posiada żadnego obywatelstwa;
  • cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski od co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;
  • cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski od co najmniej roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka;
  • cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski co najmniej od 10 lat, spełniając przy tym następujące warunki:
  • posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • posiada w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Obywatelstwo polskie uzyskać może również małoletni cudzoziemiec, którego:

  • jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub pozwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
  • co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a drugie z rodziców, nie posiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie.